Directive

Directive

DIRECTIVA  49 / 2004 

DIRECTIVA 2004/49/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004
privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind
acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea
capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare
și certificarea siguranței
(Directiva privind siguranța feroviară)

           

DIRECTIVA  57 / 2008

DIRECTIVA 2008/57/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 17 iunie 2008
privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Copyright © 2018 AGIFER, All Rights Reserved.